Initiativgruppens Repræsentantskabsmøde 2024.

Alle med tilknytning til Houlkær er mere end velkomne! 

Repræsentantskabsmøde for initiativgruppen Houlkær. 5. marts 2024 19:00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b

Repræsentantskabsmøde afholdes iflg. foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for året der gik.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Formanden for initiativgruppen

Stig Jensen,
E-mail: stig.jensen.viborg@gmail.com

Printvenlig PDF finder du her.

Læs mere om Initiativgruppen 

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x