Initiativgruppens Repræsentantskabsmøde 2023.

Ja, så er der igen mulighed for gode idéer og indflydelse… 

Repræsentantskabsmøde for initiativgruppen Houlkær. 7. marts 2023 19:00 i Aktivitetshuset, Odshøjvej 2b

Repræsentantskabsmøde afholdes jf. §8 i foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2022.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse.
  4. Budget for 2024
  5. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

Formanden for initiativgruppen

Kristine Jersin

E-mail: krje@km.dk

Printvenlig PDF finder du her.

Læs mere om Initiativgruppen 

Praktisk info

Find en Hjertestarter:

De seneste 18 år er det lykkedes at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital i Danmark - det har intet andet land præsteret.

 

x