Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer februar 2020

 

Vedtægter Initiativgruppen Houlkær

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Initiativgruppen Houlkær”

Foreningen har hjemsted i Houlkær,

Viborg Kommune

 

§ 2

Formål

I:

Foreningens formål er at fremme trivsel og sammenhold mellem borgerne i Houlkær-området, blandt andet ved at være initiativtager i sager af fælles interesse for alle eller flere af foreningens medlemmer.

Foreningen skal således igangsætte og gennemføre små og store lokalaktiviteter og projekter i Houlkær og omegn (herunder Øst for Paradis dvs. fra Viborg-søerne til Tapdrup, mellem Nørreådalen og Nordre Ringvej), specielt på fritids- og kulturområdet samt på natur- og miljøbeskyttelsesområdet.

Endvidere skal Foreningen varetage områdets interesser i relation til blandt andet offentlige myndigheder på fritids- og kulturområdet samt på natur- og miljøbeskyttelsesområdet

II:

Det er endvidere en del af foreningens formål ar udgive bladet ”Houlkær Nyt”, der uddeles gratis til alle beboere i Houlkær.

Bladet har til formål at formidle en samlet viden om aktiviteterne i området, og derved rationalisere de enkelte foreningers og institutioners udgivelse af informationsblade m.m., og at præsentere områdets organisationer, institutioner og virksomheder m.fl.

Foreningen forestår og vedligeholder endvidere ”Houlkærportalen”, samt facebooksiden “Os i Houlkær“, der formidler lokale nyheder og samler links til lokale institutioner, foreninger og virksomheder.

 

§ 3

Medlemskab

Institutioner, organisationer, foreninger og virksomheder i Houlkær-området kan optages som medlemmer.

 

§ 4

Repræsentantskab

Medlemmerne udpeger repræsentanter og senest 1. februar underretter de formanden om navn, adresse og telefonnummer på repræsentanterne.

Et repræsentantskab bestående af 2 repræsentanter fra hvert medlem er øverst myndighed i foreningen.

Repræsentantskabsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts.

 

§ 5

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst syv medlemmer + suppleanter. Af de 7 bestyrelsesmedlemmer er ét medlem udpeget af Houlkær Idrætsforening, ét medlem udpeget af Houlkær Kirke, ét medlem udpeget af Houlkærskolen samt ét medlem udpeget af Boligselskabet Viborg. De øvrige medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Suppleanter, revisor og evt. revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er over for repræsentantskabet ansvarlig for, at der til enhver tid er nedsat en funktionsdygtig redaktion. Over det på bestyrelsesmøderne besluttede føres protokol.

 

§ 6

Økonomi

Økonomiske midler tilvejebringes via støtte fra medlemmerne. Repræsentantskabet kan beslutte, at der skal fastsættes og opkræves kontingent.

 

§ 7

Regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra 01.01. til 31.12.

Snarest efter regnskabsårets udløb udarbejdes regnskab. Regnskabet revideres snarest herefter. Det reviderede regnskab fremlægges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Foreningens midler henstår på konto i pengeinstitut.

 

§ 8

Repræsentantskabsmødet

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside: Houlkærportalen.dk, foreningens Facebookside: Os i Houlkær, og i Houlkær Nyt, og evt. ved annoncering i lokalpressen.

Mødet ledes af en på mødet valgt dirigent, som ikke bør være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen for det ordinære møde skal som minimum indeholde:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for årets virksomhed.
  3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor samt evt. revisorsuppleant.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Afstemning sker ved simpel stemmeflerhed.

Hvert medlem har 2 stemmer. Stemmerne kan kun komme til udtryk ved fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 

§ 9

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer forudsætter 2/3 majoritet af medlemmer på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer.

 

§ 10

Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

Opløsning af foreningen bekræftes ved almindeligt flertal på et efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. En evt. egenkapital skal ved foreningens opløsning tilfalde Houlkær Idrætsforening.

 

§ 11

Hæftelse

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden, sammen med et bestyrelsesmedlem.

Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Houlkær Nyts repræsentantskabsmøde den 27. februar 2003 og erstatter således gældende vedtægter for ”Houlkærgruppen” og ”Houlkær Nyt”.

Ændringer i § 2 og § 5 vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. februar 2008.

Ændringer i §1 vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. februar 2017.

Ændringer i §2, 4, 5, 6, 7,8 og 11, blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. februar 2020.